Regulamin aplikacji mobilnej PanParagon

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin” określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Pan Paragon, a także świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest akceptacja niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Użytkownik dokonuje akceptacji Regulaminu przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji.
 2. Regulamin opisuje zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną . (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123, 730 ze zm.).
 3. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie podane poniżej:
  • Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą PanParagon/MrReceipt dostarczane przez Usługodawcę, instalowane w pamięci Urządzenia;
  • Licencja – umowa na korzystanie z Aplikacji, zawierana na warunkach określonych w punkcie II. Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z momentem zainstalowania Aplikacji, regulująca zasady na jakich Użytkownik może korzystać z Aplikacji;
  • Partner – podmiot trzeci prowadzący działalność gospodarczą, którego dotyczą informacje handlowe prezentowane w Aplikacji;
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji, opisane w pkt. V.1. Regulaminu;
  • Usługodawca, Administrator – spółka Mr Receipt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Piątkowskiej 161, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000822722, REGON: 385301370, NIP: 9721305935;
  • Urządzenie – urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych takie jak smartfon czy tablet.
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji;
  • Usługi Dystrybucji Ubezpieczeń – usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji przez Mr Receipt Sp. z o.o., jako agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela, wpisanego do Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych pod nr RAU: 11247324/A. Informacje na temat wpisu do rejestru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.
  • Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000016432, posiadające numer NIP: 5210420047.
 4. Oferowane w Aplikacji Usługi świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.
 5. Pobranie Aplikacji z dedykowanych dla danego oprogramowania sklepów, jak również korzystanie z większości oferowanych za jej pośrednictwem Usług jest bezpłatne. W sytuacji, gdy skorzystanie z Usługi wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty Użytkownik zostanie o tym wyraźnie powiadomiony w momencie składania zamówienia.
 6. Usługodawca, w ramach współpracy z różnymi Partnerami, może udostępniać Użytkownikom w ramach Aplikacji różne serwisy. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tych serwisów określają poszczególne regulaminy tych serwisów. Korzystanie z oferowanych serwisów wymaga zapoznania się i akceptacji poszczególnych regulaminów. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a regulaminami poszczególnych serwisów, stosuje się postanowienia regulaminów poszczególnych serwisów.
 7. Z uwagi na charakter Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, polegających w szczególności na dostarczeniu Użytkownikowi treści cyfrowych, Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni, ma jednak prawo do jej rozwiązania w każdym momencie.

§2.

Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym do różnych jej funkcjonalności, w całości i we fragmentach, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz wszelkie wymagane w danej sytuacji prawa pochodne (licencje) przysługują Usługodawcy.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji oraz akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Licencja jest nieprzenoszalna i zostaje udzielona na czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
 5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 6. W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji lub warunków udzielonej Licencji, Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji oraz cofnięcia udzielonej Licencji na korzystanie z Aplikacji. Powyższe nie uchybia prawu Usługodawcy do podjęcia innych stosownych i prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem.
 7. Publikowane w Aplikacji informacje handlowe Partnerów pochodzą z materiałów udostępnionych i rozpowszechnianych publicznie i bezpłatnie przez Partnerów lub ze zgłoszeń dokonywanych przez Partnerów. Prawa autorskie do materiałów promocyjnych udostępnianych przez Partnerów należą do tych Partnerów, a wszystkie nazwy czy znaki towarowe zostają wykorzystane jedynie w celach informacyjnych.

§3.

Wymagania techniczne i zasady dostępu

 1. Aplikacja jest dostępna dla Urządzeń wyposażonych w odpowiednią wersję systemu iOS lub Android i może zostać pobrana ze sklepu oferującego aplikacje dedykowane dla danego systemu.
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Aplikacją Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorem telekomunikacyjnych lub innym dostawcą Internetu.
 3. W celu korzystania z niektórych funkcji Aplikacji niezbędne jest aktywowanie dostępu do aparatu, multimediów, czy lokalizacji urządzenia.
 4. Po pierwszym uruchomieniu Aplikacji, Użytkownik uzyskuje dostęp do anonimowego konta przypisanego do numeru urządzenia z którego korzysta. Konto to zostaje skutecznie utworzone z chwilą akceptacji Regulaminu.
 5. W każdej chwili Użytkownik może zarejestrować swoje anonimowe konto zgodnie z procedurą rejestracyjną dostępną w Aplikacji.
 6. Niektóre funkcje Aplikacji dostępne są jedynie dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji konta.

§4.

Integracja z innymi kontami

 1. Użytkownik może zintegrować Aplikację ze swoim kontem na portalu społecznościowym lub innym kontem na portalu dającym możliwość takiej integracji. W Aplikacji widoczna jest lista portali umożliwiających taką integrację. Wybór portali dających możliwość integracji należy do Usługodawcy, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do listy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Integracja jest metodą rejestracji anonimowego konta użytkownika i jest całkowicie dobrowolna.
 3. Integracja jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania regulaminu portalu dającego możliwość takiej integracji, w szczególności zawartych tam zasad udostępniania treści i danych użytkowników, zasad bezpieczeństwa oraz ochrony praw innych osób.

§5.

Ogólne zasady korzystania z aplikacjami

 1. Podstawowymi usługami świadczonymi za pośrednictwem Aplikacji są:
  • przechowywanie oraz opisywanie dowodów zakupów;
  • przechowywanie elektronicznych wersji kart lojalnościowych;
  • publikowanie informacji handlowych Partnerów;
  • dystrybucja ubezpieczeń.
  • Podstawowe usługi stanowią integralną część Aplikacji, w związku z czym nie można ich wyłączyć, Użytkownik może jedynie podjąć decyzję o niekorzystaniu z danej funkcji.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozszerzania zakresu oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu.
 2. Korzystanie z podstawowych usług Aplikacji jest bezpłatne. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik ma możliwość dokonania dobrowolnej wpłaty na rzecz Usługodawcy. W ramach podziękowania Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi dodatkowe funkcjonalności, mające charakter udogodnień niewpływających na zakres świadczonych usług.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Licencją, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została obrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.

§6.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Aplikacji.
 4. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących. O planowanej przerwie w działaniu Aplikacji, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Aplikacji odpowiedniej informacji.
 5. Świadczenie Usług może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
 6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Ubezpieczyciela. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§7.

Dystrybucja Ubezpieczeń

 1. W ramach Aplikacji Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania z Usługi Dystrybucji Ubezpieczeń.
 2. Usługa Dystrybucji Ubezpieczeń świadczona jest przez partnera biznesowego Usługodawcy – Mr Receipt Sp. z o.o. będącego agentem ubezpieczeniowym Ubezpieczyciela.
 3. Usługa Dystrybucji Ubezpieczeń obejmuje wyłącznie sprzęt elektroniczny. W przypadku wprowadzenia do Aplikacji dowodu zakupu urządzenia elektronicznego, Aplikacja automatycznie dokonuje rozpoznania towaru objętego zakupem i wyświetli Użytkownikowi informacje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.
 4. Informacja o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ustępie poprzedzającym, będzie uwzględniała każdorazowo możliwość zapoznania się z informacją o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym, dostępną w formie odrębnego dokumentu.
 5. Skorzystanie z Usługi Dystrybucji Ubezpieczeń odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Aplikacji i wymaga podania wszystkich wymaganych danych, akceptacji regulaminu oraz wszystkich obligatoryjnych zgód.
 6. Wypełnienie formalności o których mowa w ustępie poprzedzającym będzie stanowiło zawarcie umowy ubezpieczenia, której stronami będą Użytkownik i Ubezpieczyciel. Z chwilą zawarcia umowy Ubezpieczyciel stanie się niezależnym administratorem danych osobowych Użytkownika.
 7. Wszelkie skargi i reklamacje związane z umową ubezpieczenie powinny być kierowane przez Użytkownika bezpośrednio do Ubezpieczyciela na adres: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, lub e-mailowo na adres: skargi@warta.pl. Niemniej jednak, w wypadku skierowania skargi lub reklamacji do Usługodawcy, zostanie ona niezwłocznie przekazana Ubezpieczycielowi.
 8. Mr Receipt Sp. z o.o. oświadcza, że wykonuje czynności agencyjne wyłącznie na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń czyli Ubezpieczyciela. Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia wypłacane jest w formie prowizji przekazywanej od Ubezpieczyciela i jest uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej.
 9. Mr Receipt Sp. z o.o. oświadcza, że nie posiada udziałów ani akcji w spółce Ubezpieczyciela uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu, a także Ubezpieczyciel nie posiada udziałów ani akcji w spółce, uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

§8.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. spółka Mr Receipt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Piątkowskiej 161, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000822722, REGON: 385301370, NIP: 9721305935;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych Usług Aplikacji.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów obecnie obowiązujących przepisów, w szczególności RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.
 4. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiającym dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności

§9.

Zakończenie korzystania z aplikacji

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy złożyć w formie pisemnej w wiadomości wysłanej na adres support@mrreceipt.com i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Usługodawcy.
 3. W przypadku naruszenie przez Użytkownika zapisów Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą skutkuje likwidacją konta Użytkownika i utratą dostępu do Aplikacji.

§10.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej support@mrreceipt.com .
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres mailowy, z którego została otrzymana. Jeżeli zgłaszający reklamację chce, aby odpowiedź na reklamację została doręczona na inny adres mailowy, powinien zastrzec to w treści wiadomości.
 3. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Skorzystanie przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
  • https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  • https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  • https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 6. Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą , korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§11.

Zmiana i dostęp do regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana danych teleadresowych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.
 2. Usługodawca informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu przy starcie Aplikacji, wyświetlając treść zmienionego regulaminu i prosząc Użytkowników o złożenie oświadczenia, że zapoznali się z nowym regulaminem i akceptują jego postanowienia.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Usługodawcę informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika. Po otrzymaniu wypowiedzenia Usługodawca niezwłocznie usunie konto Użytkownika.
 4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach.
 5. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnej treści Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej www.panparagon.pl/regulamin w taki sposób, by możliwe było jego nieodpłatne pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§12.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. W sytuacji stwierdzenia nieważności części Regulaminu Usługodawca dokona jego aktualizacji, o czym poinformuje Użytkowników.
 3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane ugodowo, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia spór zostanie rozwiązany przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Przeczytaj

 • Dwie niedziele handlowe w miesiącu? Nowy projekt ustawy w Sejmie 

  Dwie niedziele handlowe w miesiącu? Nowy projekt ustawy w Sejmie 

 • Wakacje składkowe. Ratunek dla polskich przedsiębiorców? 

  Wakacje składkowe. Ratunek dla polskich przedsiębiorców? 

 • Program “Mieszkanie na start” – oto co powinieneś o nim wiedzieć  

  Program “Mieszkanie na start” – oto co powinieneś o nim wiedzieć  

PanParagon:
najlepsza aplikacja
do przechowywania paragonów
i wyszukiwania promocji