Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Mr Receipt Sp. z o.o., ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań, REGON: 385301370, NIP: 9721305935 (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru internetu.
 5. Konkurs organizowany jest w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 4. Uczestnik oświadcza, że:
  – jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  – zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  – wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
  – zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  – jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
 5. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

§4 Zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego (dalej “Post Konkursowy”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu PanParagon (https://www.facebook.com/PanParagonApp).
 2. Zadaniem Uczestnika jest dodanie komentarza pod Postem Konkursowym zawierającego screen (zrzut ekranu) z aplikacji PanParagon przedstawiający ulubioną funkcję aplikacji oraz odpowiedź na pytanie: “Dlaczego PanParagon powinien zapłacić właśnie za Twoje zakupy?”.
 3. Brany jest pod uwagę tylko jeden komentarz danego Uczestnika. W przypadku dodania kilku komentarzy, brany pod uwagę jest ostatni komentarz.
 4. Zadanie konkursowe można wykonać do dnia 11.10.2020 r. do godziny 23:59:59.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14.10.2020 r.
 6. Wygrywa jeden Uczestnik Konkursu, którego komentarz umieszczony pod postem konkursowym zostanie uznany przez Organizatora za najlepszy.

§5 Nagrody

 1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są:
  – 1 x I miejsce: kupony podarunkowe Sodexo o łącznej wartości 300 zł,
  – 2 x wyróżnienie: mini lokalizator notiOne go!
 2. W celu umożliwienia wydania Nagrody, nagradzany Uczestnik Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej wysłanej na profil PanParagon (https://www.facebook.com/PanParagonApp) w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. W ramach tej konwersacji prowadzonej w formie wiadomości prywatnych Uczestnik powinien także – w ciągu 3 kolejnych dni – podać informacje konieczne dla wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość), numer telefonu.
 3. Przyznana w konkursie nagroda zostanie wysłana zwycięzcy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres podany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej, przesłanej na portalu Facebook.
 4. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani inny rodzaj nagrody. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
 6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, Nagrody są wolne od podatku. 

§6 Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  – zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  – podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  – podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  – ingerują w mechanizm działania konkursu;
  – nie ukończyli 18 lat.

§7 Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PanParagonApp lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać nazwę użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook oraz opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

§8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Mr Receipt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Perkuna 25. Informacje zawarte na profilu użytkownika oraz aktywności wynikających z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania w ramach Konkursu danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się mailowo na adres e-mail: hello@panparagon.pl.
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w konkursie obejmują nazwę profilu na portalu Facebook (zazwyczaj zawierającą imię i nazwisko, które nie jest przez nas weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych). Ponadto dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody dla zwycięzcy obejmują także imię i nazwisko oraz adres do wysyłki nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odebrania nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
 5. Dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i wysyłki nagród oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych pozostałych uczestników zakończy się w chwili ogłoszenia zwycięzcy. Komentarze udostępnione przez uczestników Konkursu będą dostępne na stronie internetowej https://www.facebook.com/PanParagonApp do czasu usunięcia ich przez autora.
 6. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Administratora do innych podmiotów ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe zwycięzcy konkursu zostaną udostępnione Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej w celu realizacji wysyłki nagrody.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2020 r. do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w celu między innymi lepszego zabezpieczenia interesów Użytkowników, doprecyzowania zagadnień budzących wątpliwości, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie i zachowaniem praw nabytych Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej https://www.facebook.com/PanParagonApp.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://www.facebook.com/PanParagonApp.
 5. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajdujący się w materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Konkursowi mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.