Regulamin korzystania z oprogramowania PanParagon

§1.
INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, w tym w szczególności wymagania techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji, rodzaje i zakres usług świadczonych przez PRIMESOFT na rzecz Użytkownika, warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także zasady przetwarzania przez PRIMESOFT danych osobowych Użytkowników.
 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom pod adresem: www.panparagon.pl/regulamin oraz w ramach Aplikacji, nieodpłatnie, w formie, która umożliwia pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez PRIMESOFT jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, co jest równoznaczne z zawarciem z PRIMESOFT Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik dokonuje akceptacji Regulaminu przed rejestracją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) w toku tworzenia Konta Użytkownika.
§2.
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. PRIMESOFT – właściciel oprogramowania PANPARAGON i Aplikacji – spółka pod firmą PRIMESOFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul. Perkuna 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221565, NIP: 7831592998, REGON: 634610845.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 3. Dane – dane Użytkownika, podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Aplikacji, celem uzyskania dostępu do świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 4. Platforma – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.panparagon.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, umożliwiająca pobranie Aplikacji.
 5. Aplikacja – aplikacja MrReceipt/PanParagon dostępna w sklepach Google Play i Apple App Store, zainstalowana na serwerach PRIMESOFT i udostępniana bezpłatnie Użytkownikowi, na urządzeniach Użytkownika w postaci telefonu komórkowego lub tabletu. PRIMESOFT posiada autorskie prawa majątkowe do Aplikacji.
 6. Usługi – usługi świadczone przez PRIMESOFT na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Aplikacji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy PRIMESOFT a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie, poprzez jego zaakceptowanie i utworzenie Konta Użytkownika.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca w Aplikacji Konto Użytkownika.
 9. Licencja Użytkownika – licencja na korzystanie z Aplikacji udzielana Użytkownikowi przez PRIMESOFT w drodze akceptacji Regulaminu i utworzenia Konta Użytkownika.
 10. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w Aplikacji.
 11. Hasło – hasło Użytkownika umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika.
 12. Usługi Dystrybucji Ubezpieczeń – świadczone przez PRIMESOFT, jako agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela, wpisanego do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod nr RAU 11240684/A (rejestr jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, informacje na temat wpisu do rejestru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml), za pośrednictwem Aplikacji, usługi polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem.
 13. Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji “WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000016432, posiadające numer NIP: 5210420047, numer REGON: 00001726500000, kapitał zakładowy w wysokości 187.938.580 zł, który został opłacony w całości.
 14. 4.RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
 15. Administrator danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 16. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 17. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
§3.
USŁUGA

PRIMESOFT świadczy na rzecz Użytkowników usługę dostępu do Aplikacji, w ramach której Użytkownik zyskuje możliwość przechowywania oraz opisywania dowodów zakupu.

§4.
LICENCJA UŻYTKOWNIKA
 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej do oprogramowania MrReceipt/PanParagon, Aplikacji, ich nazw, logo, domeny strony internetowej www.mrreceipt.com/www.panparagon.pl, przysługują PRIMESOFT. Powyższe prawa podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018.1191 ze zm.) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2017.776 ze zm.).
 2. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi przez PRIMESOFT licencji na korzystanie z Aplikacji, na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa, do których przestrzegania zobowiązuje się Użytkownik.
 3. Aplikacja chronione jest przez prawo polskie oraz międzynarodowe regulujące ochronę praw własności intelektualnej.
 4. W ramach Umowy zawartej z PRIMESOFT Użytkownikowi przysługuje prawo czasowego korzystania z Aplikacji w zakresie przechowywania oraz opisywania dowodów zakupu w dowolny sposób.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji wyłącznie w ramach jego eksploatacji na własny użytek. PRIMESOFT ma prawo wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z Aplikacji.
 6. Licencja Użytkownika nie uprawnia Użytkownika do:
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w Aplikacji oraz jego kopiowania,
  • udzielania sublicencji,
  • wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnianych mu w ramach Platformy treści, dokumentów lub Aplikacji, w szczególności do ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania,
  • dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji.
§5.
WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PANPARAGON
 1. Aby uzyskać dostęp do Aplikacji, Użytkownik tworzy anonimowe Konto Użytkownika. Użytkownik może zarejestrować konto zgodnie z procedurą rejestracyjną opisaną w Aplikacji korzystając z możliwości zintegrowania Konta Użytkownika z innymi kontami, o którym mowa w § 6 poniżej.
 2. Konto Użytkownika jest tworzone z chwilą akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych przy tworzeniu Konta Użytkownika, a z chwilą zmiany tych Danych, do ich niezwłocznej aktualizacji.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginów oraz Hasła uprawniających do korzystania z Aplikacji. PRIMESOFT nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika loginu i Hasła osobom trzecim.
 5. W związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownika obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§6.
INTEGRACJA Z INNYMI KONTAMI
 1. Użytkownik może zintegrować Konto Użytkownika ze swoim kontem Facebook lub Google lub innym kontem na portalu dającym możliwość takiej integracji. Integracja taka jest jednak dobrowolna i nie ogranicza Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. Aktualna możliwość integracji z wykorzystaniem jednego z portali jest każdorazowo widoczna w Aplikacji. Wybór portali należy do Usługodawcy.
 2. Integracja, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania każdorazowego regulaminu Facebook lub Google lub innego portalu dającego możliwość takiej integracji, w szczególności zawarte tam zasady udostępniania treści i danych użytkowników, zasady bezpieczeństwa oraz ochrony praw innych osób.
§7.
WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do prawidłowego korzystania z Aplikacji niezbędne są:
  • aktywne połączenie urządzenia (telefonu komórkowego lub tabletu) z siecią Internet,
  • aktywne konto poczty elektronicznej,
  • aktualna, najnowsza dostępna wersję oprogramowania urządzenia; obsługiwane oprogramowania: Android, iOS.
  • włączona akceptacja plików Cookies oraz obsługa skryptów Java Script.
 2. Koszty połączenia z siecią Internet oraz koszty związane ze spełnieniem pozostałych wymogów technicznych obciążają Użytkownika w całości.
§8.
USŁUGI DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ
 1. W ramach Aplikacji PRIMESOFT, jako agent Ubezpieczyciela, udostępnia również Użytkownikom możliwość skorzystania z Usług Dystrybucji Ubezpieczeń.
 2. Usługi Dystrybucji Ubezpieczeń obejmują wyłącznie sprzęt elektroniczny.
 3. Skorzystanie z Usług Dystrybucji Ubezpieczeń odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Aplikacji, obejmującego:
  • podanie wymaganych danych;
  • podanie wymaganych danych;
 4. Wypełnienie formularza i akceptacja regulaminu, o których mowa w ust. 3 powyżej, będzie stanowiło zawarcie umowy ubezpieczenia, której stronami będą Użytkownik i Ubezpieczyciel.
 5. Po wprowadzeniu dowodu zakupu do Aplikacji, Aplikacja automatycznie dokonuje rozpoznania towaru objętego zakupem. Akceptując niniejszy Regulamin i zakładając Konto Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie w Aplikacji informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia, w wypadku rozpoznania przez Aplikację nabytego towaru jako sprzętu elektronicznego.
 6. Informacja o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ustępie poprzedzającym, będzie uwzględniała każdorazowo możliwość zapoznania się z informacją o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym, dostępną w formie odrębnego dokumentu.
 7. W związku z zapisami ust. 5-6 powyżej, Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin i tworząc Konto Użytkownika w Aplikacji, wyraża zgodę na przesyłanie informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 5-6 powyżej, w drodze elektronicznej.
 8. PRIMESOFT nie jest stroną umowy ubezpieczenia, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie lub niewykonanie umowy ubezpieczenia przez którąkolwiek ze stron.
 9. Wszelkie skargi i reklamacje związane z umową ubezpieczenia powinny być kierowane przez Użytkownika bezpośrednio do Ubezpieczyciela na adres: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, lub e-mailowo na adres: skargi@warta.pl. Niemniej jednak, w wypadku skierowania skargi lub reklamacji do PORIMESOFT, zostanie ona niezwłocznie przekazana Ubezpieczycielowi.
 10. PRIMESOFT informuje, że w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia, otrzymuje prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej, a także może otrzymać innego rodzaju korzyść lub zachętę finansową lub niefinansową w związku z działalnością w zakresie dystrybucji ubezpieczeń lub udziałem w przedsięwzięciach promocyjnych dedykowanych dystrybutorom.
 11. PRIMESOFT informuje, że nie posiada udziałów ani akcji w TUiR „WARTA”S.A. uprawniających do co najmniej 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, a także TUiR „WARTA”S.A. nie posiada udziałów ani akcji w PRIMESOFT, uprawniających do co najmniej 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
§9.
OPŁATY

Aplikacja jest darmowa dla każdego Użytkownika w pełnym zakresie swojej funkcjonalności. Zapis zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania do Usług Ubezpieczenia, jako niestanowiących funkcjonalności Aplikacji, które jedynie pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem.

§10.
DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest PRIMESOFT, a w zakresie Usług Dystrybucji Ubezpieczeń, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, również Ubezpieczyciel.
 2. W sprawie ochrony Danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z PRIMESOFT pisemnie na adres: ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań, poprzez wiadomość e-mail wysyłaną pod adres: support@mrreceipt.com.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
  • związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usług drogą elektroniczną, ewentualnie – w wypadku wyrażenia przez Użytkownika takiej woli i zgody – związanych ze świadczeniem Usług Ubezpieczeniowych, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu PRIMESOFT, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika;
  • optymalizacji procesów usług, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Aplikacji, analizy finansowej PRIMESOFT, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. Zakres przetwarzanych Danych osobowych obejmuje:
  • adres e-mail;
  • dane dostępne na dowodach zakupu.
 5. Oprócz Danych wskazanych w ust. 4 powyżej, PRIMESOFT może przetwarzać dane związane z Usługami Ubezpieczeniowymi, za uprzednią zgodą i wiedzą Użytkownika, wyrażoną poprzez akceptację regulaminu dotyczącego ubezpieczenia.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • obowiązywania Umowy zawartej z PRIMESOFT lub umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez PRIMESOFT w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec PRIMESOFT, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  • w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym PRIMESOFT zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. PRIMESOFT korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie:
  • obsługi prawnej,
  • obsługi informatycznej
  • obsługi reklamowej i marketingowej,
  • utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej,
  • wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.
 8. PRIMESOFT zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. PRIMESOFT nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Usługobiorcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
 10. PRIMESOFT przetwarza oraz udostępnia Google oraz Facebook dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) w celach marketingowych:
  • oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Użytkownik,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług w ramach Aplikacji,
  • informacje o skorzystaniu z Usług przez Użytkownika w ramach Aplikacji
 11. W procesie świadczenia Usług nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
 12. Platforma wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Platformy do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 13. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy może być niemożliwe.
§11.
PRAWA I OBOWIĄZKI PRIMESOFT
 1. PRIMESOFT gwarantuje dostęp do Aplikacji w czasie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem przerw technicznych mających na celu przeprowadzenie prac konserwacyjnych, usprawnienie, modyfikację, rozbudowę i modernizację systemu teleinformatycznego lub aktualizację Aplikacji lub zniwelowanie skutków błędów technicznych.
 2. PRIMESOFT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku:
  • utrudnieniami w dostępie do Aplikacji,
  • naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich,
  • funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością PRIMESOFT lub nie są przez niego obsługiwane,
  • usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością PRIMESOFT lub nie są przez niego obsługiwane.
 3. Świadczenie Usług może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich.
 4. PRIMESOFT ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub PRIMESOFT. PRIMESOFT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 5. PRIMESOFT nie ponosi odpowiedzialności za używanie Aplikacji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
§12.
REKLAMACJE
 1. Zapisy niniejszego paragrafu nie dotyczą reklamacji związanych z Usługami Ubezpieczeniowymi, które w wypadku ich skierowania przez Użytkownika do PRIMESOFT, będą niezwłocznie przekazywane Ubezpieczycielowi.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do PRIMESOFT na adres poczty elektronicznej support@mrreceipt.com .
 3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać nazwę Konta Użytkownika. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres mailowy, z którego została otrzymana. Jeżeli zgłaszający reklamację chce, aby odpowiedź na reklamację została doręczona na inny adres mailowy, powinien zastrzec to w treści wiadomości.
 4. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania PRIMESOFT rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia PRIMESOFT zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji, o ile wyrazi on na to zgodę w trakcie procesu reklamacyjnego.
 5. Skorzystanie przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 7. Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a PRIMESOFT, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§13.
ZMIANA REGULAMINU I PODMIOTU USŁUGODAWCY
 1. PRIMESOFT zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz modyfikacji Aplikacji, o czym powiadomi Użytkownika 14 dni przed wprowadzeniem zmiany za pośrednictwem Konta Użytkownika lub na adres e-mail, za wyjątkiem zmian dotyczących wyłącznie Usług Ubezpieczenia i stosowanych w ich ramach stawek ubezpieczeniowych, których zmiana dokonywana jest w ramach odrębnego regulaminu, jest niezależna od PRIMESOFT i może nastąpić po powiadomieniu Użytkownika na 3 dni przed wprowadzeniem zmiany za pośrednictwem Konta Użytkownika lub na adres e-mail.
 2. PRIMESOFT może przekazać innemu podmiotowi prawa wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Umowy, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika.
§14.
ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik będący konsumentem, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2018.1025 ze zm.) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia e-mailowo na adres: support@mrreceipt.com lub pisemnie na adres PRIMESOFT (ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań).
 2. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje utratą dostępu do Aplikacji oraz brakiem możliwości korzystania z niej.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a PRIMESOFT może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę przez złożenie stosownego oświadczenia emailowo na adres: support@mrreceipt.com lub pisemnie na adres PRIMESOFT (ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań)
 5. PRIMESOFT przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  • w przypadku naruszenia przez Użytkownika § 4 ust. 5 Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;
  • w pozostałych przypadkach – z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 6. Wypowiedzenie Umowy przez PRIMESOFT następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika lub przez złożenie tego oświadczenia w formie pisemnej.
 7. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PRIMESOFT skutkuje likwidacją dostępu Użytkownika do Aplikacji.
§14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. PRIMESOFT zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika, jeśli w terminie 2 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. Oświadczenie należy złożyć e-mailowo na adres: support@mrreceipt.com lub pisemnie na adres PRIMESOFT (ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań).
 3. Zmiana danych teleadresowych PRIMESOFT nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Każde postanowienie niniejszego Regulaminu funkcjonuje oddzielnie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Zaniechanie przez PRIMESOFT egzekwowania obowiązków Użytkownika wynikających z Regulaminu bądź opóźnienie takiego egzekwowania, nie oznaczania zrzeczenia się roszczeń przysługujących PRIMESOFT przeciwko Użytkownikowi. Każdorazowe zrzeczenie się praw przysługujących PRIMESOFT wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Regulaminu lub Umowy będą rozstrzygane w sposób polubowny. W sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia pomiędzy PRIMESOFT a Użytkownikiem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby PRIMESOFT.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny, RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo własności przemysłowej.